04/07/2013

อิสราเอลระงับการตรวจลงตราโดยไม่มีกำหนด

                     
       
        กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ขอระงับการตรวจลงตราเข้าอิสราเอลทุกประเภท รวมถึงประเภทท่องเที่ยวและประเภทแรงงานโดยไม่มีกำหนด และชี้แจงว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรการกดดันรัฐบาลอิสราเอลของสหภาพเจ้า หน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ด้านกงสุลของ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลทั่วโลกงดการปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลทั้งหมดเพื่อ ให้รัฐบาลอิสราเอลปรับปรุงเงินเดือน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราเข้าประเทศอิสราเอลแล้ว หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการไทย ซึ่งได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ยังสามารถเดินทางเข้า – ออกอิสราเอลได้ตามปกติ ดังนั้น คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอิสราเอล โปรดตรวจสอบล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นขอรับการตรวจลงตราด้วย

********************************
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com