Syria / ซีเรีย

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
Syrian Arab Republic

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Syria / ซีเรีย ที่ตั้ง     ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือติดตุรกี ทิศใต้ติดจอร์แดน ทิศตะวันออกติดอิรัก และทิศตะวันตกติดเลบานอน อิสราเอลและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พื้นที่    185,180 ตารางกิโลเมตร

ประชากร
    22.8 ล้านคน

ศาสนา
     มุสลิม (สุนหนี่) ร้อยละ 74 Alawite, ดรูซและมุสลิมนิกายอื่น ๆ ร้อยละ 16 คริสเตียนร้อยละ 10

ภาษา
     อาหรับเป็นภาษาราชการ ฝรั่งเศส อังกฤษ

เมืองหลวง
     กรุงดามัสกัส (Damascus) 

ประธานาธิบดี  นายบาชาร์ อัล-อัสซาด (H.E. Dr. Bashar al-Assad)  

นายกรัฐมนตรี นายวาแอล อัล-ฮากี (H.E. Mr. Wael al-Halqi)

รมว.กต. นายาลิด อัล-มูอัลเลม (Mr. Walid Al-Muallem)

หน่วยเงินตรา     ปอนด์ซีเรีย (1 บาท = 6.19 SYP) สถานะ ส.ค. 2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   107.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2557)

รายได้ประชากรต่อหัว   5,100 ดอลลาร์สหรัฐ (2557) 

Real GDP Growth ร้อยละ -2.3    

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 4.4 

เงินทุนสำรอง 206 พันล้าน USD

อุตสาหกรรมหลัก ผลิตน้ำมัน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักร อาหาร เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปิโตรเลียม แร่ธาตุ ผักและผลไม้ เส้นใย

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ซาอุดีฯ ยูเออี อิหร่าน จีน รัสเซีย

ตลาดส่งออกที่สำคัญ ซีเรีย ซาอุดีฯ คูเวต ยูเออี ลิเบีย

ระบอบการปกครอง
     แบบสาธารณรัฐภายใต้การปกครองโดยทหาร (นับแต่ปี ค.ศ.1963) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ เลือกตั้งคราวละ 7 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง

ประมุขของรัฐ        Bashar al-ASAD (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2543)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร       นาย Mustafa Mohammed Miro (นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2543)

รัฐมนตรีต่างประเทศ     นาย Walid Al-Mualem

สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายนิติบัญญัติ
     ได้แก่ สมัชชาประชาชน (People’s Council or Majlis al-shaab)มีสมาชิก 250 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ฝ่ายบริหาร
      คณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ
      ระบบกฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมาย อิสลาม และศาลพลเรือน มีศาลพิเศษทางศาสนา, ไม่ยอมรับการบังคับคดีของศาลระหว่างประเทศ มี 3 ศาล ได้แก่ ศาลสูงสุด(Supreme Constritutional Court) ศาลสูง (High Judicial Court)และศาลความมั่นคงแห่งรัฐ (State Security Court)
 
ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

     ซีเรียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1946 ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 พันเอก Hafez al – Assad ได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจปกครองประเทศ และในปี ค.ศ. 1971 ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของซีเรียจนถึงอสัญกรรมเมื่อมิถุนายน 2543 เดือนต่อมา บุตรชายของอดีตประธานาธิบดี Dr. Bashar Al-Assad ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของซีเรีย

     ซีเรียเป็นประเทศค่อนข้างปิด โดยเฉพาะในสมัยของประธานาธิบดี Hafez al- Assad เป็นประเทศนิยมอาหรับและมีนโยบายต่อต้านตะวันตก และอิสราเอล นอกจากนั้น ซีเรียมีอิทธิพลต่อเลบานอนในด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ทำให้การเจรจาใด ๆ ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเจรจาระหว่างซีเรียกับอิสราเอลด้วย

     อย่างไรก็ดี การทีนาย Bashar ได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตกทำให้เห็นความสัมคัญของการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และเห็นความจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อรับการลงทุน และความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสันติภาพกับอิสราเอล นาย Bashar คงยึดมั่นนโยบายของบิดา สำหรับความสัมพันธ์กับเลบานอน การถอนกองกำลังอิสราเอลออกจากเลบานอนตอนใต้ฯ เมื่อต้นปี 2543 ได้สร้างแรงกดดันให้ซีเรียทบทวนและพิจารณาความจำเป็นและเหตุผลของการคงกองกำลังของตนประมาณ30,000 นายที่นั่น ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการลดจำนวนไปบ้างแล้ว

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

     ซีเรียมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาหรับเป็นสำคัญ นอกจากนั้น การที่ซีเรียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ทำให้ซีเรียมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสในระดับหนึ่ง แต่ไม่แน่นแฟ้นเท่า ความสัมพันธ์ที่เลบานอนมีกับฝรั่งเศส

เศรษฐกิจและสังคม

เศรษฐกิจการค้า

ทรัพยากรธรรมชาติ      ปิโตรเลียม ฟอสเฟต โครเมียม แมงกานีส แอสฟัลต์ แร่เหล็ก หินเกลือ หินอ่อน และยิปซั่ม

อุตสาหกรรม             ปิโตรเลียม สิ่งทอ อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ยาสูบ Phosphate rock mining

ความช่วยเหลือ         รับความช่วยเหลือ 199 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (2540)

สินค้าออกที่สำคัญ     ปิโตรเลียม ผักและผลไม้ เส้นใย phosphate เสื้อผ้า เนื้อสัตว์

สินค้าเข้าที่สำคัญ       เครื่องจักร อาหาร อุปกรณ์ขนส่ง ยา กระดาษ โลหะ

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ   เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย เยอรมัน ตุรกี จีน อิรัก

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

      ด้านการเมือง
     ไทยกับซีเรียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2499 (ค.ศ. 1956) ยังมิได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศแต่ไทยมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรีย ได้แก่นาย Raymond Kalpakji ซึ่งดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำซีเรียตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 (ค.ศ. 1988) ส่วนซีเรียก็มีกงสุลกิตติมศักดิ์ซีเรียประจำประเทศไทย ได้แก่ นาย Imad Khoudari

     ด้านเศรษฐกิจ

     มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับซีเรียอยู่ในระดับปานกลาง มูลค่าการค้าปี 2552 เท่ากับ 183.70 ล้านfดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 183.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับซีเรียเป็นส่วนใหญ่สินค้าที่ไทยส่งออกไปซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ไทยนำเข้าจากซีเรียที่สำคัญ ได้แก่ ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมพิเศษ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์

ความตกลงและความร่วมมือ

  • ความตกลงว่าด้วยบริการการบินระหว่างไทยกับซีเรีย
    วันที่ลงนาม 18 มกราคม 2535