Seychelles / เซเชลล์

สาธารณรัฐเซเชลส์
Republic of Seychelles

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Seychelles / เซเชลล์

ที่ตั้ง เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากฝั่งตะวันออกของเคนยา ประมาณ 1,800 กิโลเมตรห่างจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ประมาณ 3,300 กิโลเมตร และอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมาดากัสการ์ ประมาณ 1,100 กิโลเมตร

พื้นที่ 455 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงวิกตอเรีย (Victoria)

ประชากร 94,633 คน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส และฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ อังกฤษ (English)

ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 82.3 นิกายแองกลิคัน ร้อยละ 6.4 นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 4.5

ศาสนาฮินดู ร้อยละ 2.1 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2.1 อื่น ๆ ร้อยละ 2.6

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ใช้ระบบประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งเป็นทั้งประมุขและหัวหน้ารัฐบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน

2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายแดนนี ฟอร์ (Danny Faure) (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559)

ประธานาธิบดี นายแดนนี ฟอร์ (Danny Faure) (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559)

รมว. กต. นายวินเซนต์ เมริตัน (Mr. Vincent Meriton) (ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559)

วันชาติ 29 มิถุนายน (วันประกาศเอกราช)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 กรกฎาคม 2531

หน่วยเงินตรา รูปีเซเชลส์ (SCR) (1 บาท = 0.43 SCR) (สถานะ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 1.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 15,629.3 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.3 (ปี 2560) 

เงินทุนสำรอง0.545 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.9 (ปี 2560) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปลา เนื้อมะพร้าวแห้ง อบเชย

อุตสาหกรรมหลัก ประมง ท่องเที่ยว การแปรรูปมะพร้าวและวานิลลา เชือกเส้นใยมะพร้าว การต่อเรือ

การพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดื่ม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ปลาแช่แข็ง เรือ เครื่องบิน เครื่องหมุนเหวี่ยง สายพานยางดำ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง แอฟริกาใต้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ เนื้อปลาแปรรูป ปลาแช่แข็ง เครื่องบิน เรือ น้ำมันปิโตรเลียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร มอริเชียส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น

การเมืองการปกครอง

เซเชลส์ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขรัฐ ผู้นำรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด สถาบันการเมืองประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ
การต่างประเทศ ในช่วงก่อนสงครามเย็น เซเชลส์มีความสัมพันธ์อันดีทั้งกับประเทศคอมมิวนิสต์ อาทิ สหภาพโซเวียต ลิเบีย และเกาหลีเหนือ และกับกลุ่มประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ โดยเซเชลส์ ได้อนุญาตให้สหรัฐฯ ตั้งสถานีติดตามทางดาวเทียม (
Satellite Tracking Station) ในเซเชลส์
หลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง เซเชลส์ดำเนินนโยบายแบบเปิดประเทศมากขึ้นทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากเซเชลส์ต้องการรักษาระดับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากชาติตะวันตก สำหรับความร่วมมือในภูมิภาค เซเชลส์เป็นสมาชิกประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (
Southern African Development Community-SADC) ตลาดร่วมแห่งภูมิภาคตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (The Common Market for Eastern and Southern Africa-COMESA) สมาคมค
วามร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation-IOR-ARC) 

นอกจากนี้ เซเชลส์ มอริเชียส และมาดากัสการ์ได้ร่วมกันก่อตั้งคณะกรรมาธิการมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Commission-IOC) ขึ้นในปี 2527 (ค.ศ. 1984) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและขยายการค้าระหว่างประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียในทวีปแอฟริกา

ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับเซเชลส์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี 2557 ซึ่งทำให้ชาวเซเชลส์เสียชีวิต 3 คน และสร้างความเสียหายให้แก่กิจการโรงแรมและประมงกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้มอบเงินช่วยเหลือในนามของรัฐบาลไทย จำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการประชุม Tsunami Early Warning Arrangement ปี 2548 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซเชลส์ มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจและสังคม

แต่เดิม รัฐบาลเซเชลส์ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีกึ่งสังคมนิยม โดยใช้นโยบายควบคุมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาสังคม อาทิ การเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของประชาชน การขยายบริการระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุขของประเทศ ส่งผลให้เซเชลส์สามารถขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้กลางถึงสูง(upper-middle income) ของโลก

     ที่ตั้งของเซเชลส์นั้นอยู่ในบริเวณแหล่งปลาทูน่า จึงทำให้เซเชลส์มีโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประเภทนี้ยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการจับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางทะเล และสภาพอากาศที่อาจแปรปรวนอย่างฉับพลัน ระบบการขนส่งทางเรือและการให้บริการท่าเรือเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของเซเชลส์ เนื่องจากพื้นที่ทางทะเลและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเซเชลส์มีอาณาเขตครอบคลุม บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกอย่างกว้างขวาง เซเชลส์จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่สำคัญในการขนส่งสินค้า และการให้บริการเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตก ทั้งที่เป็นเรือบรรทุกสินค้า เรือประมงขนาดใหญ่ และเรือสำราญ

ความสัมพันธ์

การตรวจลงตรา หนังสือเดินทางไทยทุกประเภทได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลา 30 วัน

สำนักงานของไทยที่ดูแลเซเชลส์ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐเซเชลส์ (กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐเซเชลส์ คือ นายโจ ชุง ฟาเอ (Mr. Joe Chung-Faye) / สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

สำนักงานของเซเชลส์ที่ดูแลไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทย

(กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทย คือ นายชาญชัย กรรณสูต) / สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

     ไทยและเซเชลส์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซเชลส์ในขณะที่เซเชลส์มีสถานเอกอัครราชทูตเซเชลส์ประจำกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ ไทยมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐเซเชลส์โดยมีนายโจ ชุง ฟาเอ (Joe Chung-Faye) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐเซเชลส์ ขณะที่เซเชลส์มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เซเชลส์ประจำประเทศไทยโดยมีนายชาญชัย กรรณสูต เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์เซเชลส์ประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

การค้า

     ในปี 2561 ไทยและเซเชลส์มีปริมาณการค้ารวม 62.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 12.53ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 49.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 37.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปเซเชลส์ ได้แก่ ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากเซเชลส์ ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์สัตว์มีชีวิต เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

     สถิติการค้าระหว่างไทย - เซเชลส์ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปี

ปริมาณการค้า

ไทยส่งออก

ไทยนำเข้า

ดุลการค้า

2550

12.14

6.64

5.50

+ 1.14

2551

9.03

7.04

1.99

+ 5.05

2552

16.78

9.86

6.93

+ 2.93

2553

32.84

7.35

25.49

- 18.15

2554

11.95

5.91

6.04

- 0.14

2555

16.18

9.80

6.38

+ 3.42

2556

14.42

8.13

6.29

+ 1.84

2557

24.97

11.47

13.50

- 2.03

2558

12.44

7.27

5.17

+ 2.10

2559

42.98

12.01

30.97

- 18.96

2560

54.05

15.85

38.20

- 22.35

2561

62.41

12.53

49.87

- 37.34

                                  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

การลงทุน

     (1) บริษัท ไทย-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (Thai Union Frozen Products PCL.) ได้ร่วมลงทุนกับรัฐบาลเซเชลส์ โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัท Indian Ocean Tuna Ltd. ของเซเชลส์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้า John West โดยผลิตปลาทูน่ากระป๋องและปลาทูน่าชิ้นสำหรับการปรุงอาหารส่งออกไปยังยุโรป โดยได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีนำเข้าจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreements-EPAs) ระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มประเทศแอฟริกัน แคริบเบียน และแปซิฟิก (African Caribbean and Pacific Group of States-ACP)

     (2) ในปี 2557 มีนักลงทุนไทยร่วมลงทุนกับ Minor Hotel Group (MHG) ของเซเชลส์ เพื่อสร้างโรงแรม Avani Seychelles Barbarons Resort and Spa ซึ่งเปิดทำการในช่วงปลายปี 2557

การท่องเที่ยว

     ปี 2561 นักท่องเที่ยวเซเชลส์เดินทางมาไทยจำนวน 2,767 คน

ความร่วมมือทวิภาคี

     ความร่วมมือด้านวิชาการ

          ไทยให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่เซเชลส์ในรูปแบบของทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course-AITC) รวมทั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้สนับสนุนความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์แก่เซเชลส์เพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น ทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา (Diploma) และแผนงานด้านพฤกษศาสตร์ระยะยาวกับฝ่ายเซเชลส์ โดยจะบรรจุไว้ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับเซเชลส์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะลงนามในวาระที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

(1) ในปี 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ได้เริ่มดำเนินโครงการมุมพรรณไม้ไทย(Thai Corner) ในสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยจัดแสดงพรรณไม้ไทยในสวนและสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Laboratory) แห่งแรกของเซเชลส์ ดำเนินการโดยองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ของไทย

(2) ในปี 2557 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Botanical Garden ให้แก่เจ้าหน้าที่เซเชลส์ จำนวน 5 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) ในปี 2558 ได้เชิญผู้แทนจากสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง - ข่า ณ จังหวัดเชียงใหม่

(4) ในปี 2559 ได้จัดส่งคณะผู้แทนไทยไปติดตามและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งThai Corner ในสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐเซเชลส์

การเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

ระดับรัฐบาล

     - วันที่ 1 - 15 เมษายน 2542 นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยือนเซเชลส์อย่างเป็นทางการ

     - วันที่ 7 - 11 เมษายน 2555 นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเยือนเซเชลส์ เพื่อสำรวจลู่ทางการค้าและการลงทุน

     - วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2555 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ พร้อมคณะเยือนเซเชลส์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทหารเรือไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Forces 151-CTF 151)

ฝ่ายเซเชลส์

ระดับรัฐบาล

     - เดือนกรกฎาคม 2547 นายพาทริก จอร์จ พิลเลย์ (Patrick Georges Pillay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซเชลส์ เยือนประเทศไทยในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมการประชุมโรคเอดส์โลก ในโอกาสนี้ ได้แสดงความชื่นชมต่อการพัฒนาประเทศของไทย และแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยเพื่อไปปรับใช้กับเซเชลส์

     - วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2533 นางดานิแอล เดอ แซงต์ จอร์ (Danielle de St. Jorre) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการต่างประเทศเซเชลส์เยือนประเทศไทย พร้อมเข้าพบและหารือกับนายอำนวย ยศสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

     - วันที่ 21 - 26 มกราคม 2543 นายดาลอร์ ซี เออร์เนสตา (Dalor C. Ernesta) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและทรัพยากรทางทะเลเซเชลส์ พร้อมคณะจำนวน 5 คน เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เข้าพบหารือกับ นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     - วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2553 นายฟีลีป เลอ กอลล์ (Philippe Le Gall) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจำประเทศไทย ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายผล Coco de Mer ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งของสาธารณรัฐเซเชลล์ และเข้าร่วมพิธีรับรองและลงนามกฎบัตรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology-AIT)

ความตกลงและความร่วมมือ

  • ความตกลงว่าดัวยบริการเดินอากาศระหว่างไทย-เซเชลส์
    วันที่ลงนาม 25 สิงหาคม 2546
  • ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – เซเชลส์
    วันที่ลงนาม 26 เมษายน 2544