Chad / ชาด

สาธารณรัฐชาด
Republic of Chad

Download fact sheet

ข้อมูลทั่วไป

Chad / ชาด

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกากลางและไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนทิศเหนือติดกับลิเบีย ทิศใต้ติดกับแอฟริกากลาง ทิศตะวันออกติดกับซูดาน ทิศตะวันตกติดกับไนเจอร์ ไนจีเรีย และแคเมอรูน

พื้นที่ 1,284,000 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 2.5 เท่า)

เมืองหลวง กรุงเอ็นจาเมนา (N’Djaména)

ประชากร 15.83 ล้านคน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 42 องศาเซลเซียส ฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 40 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 14 - 29 องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ ฝรั่งเศส และอาหรับ

ศาสนา อิสลาม ร้อยละ 52.1 คริสต์ร้อยละ 44.1 ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 0.3 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 2.8

ไม่ระบุศาสนา ร้อยละ 0.7

ประธานาธิบดี นายไอดริสส์ เดบี (Mr. Idriss Déby) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 2 ธันวาคม 2533)

นายกรัฐมนตรี นายอัลแบร์ พาฮีมี ปาดักเก (Mr. Albert Pahimi Padacké) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

รมว. กต. นายมาฮามัด เซเน เชริฟ (Mr. Mahamat Zene Cherif) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 25 ธันวาคม 2560)

วันชาติ 1 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 28 กันยายน 2533

หน่วยเงินตรา ฟรังก์เซฟา (CFA franc) (1 บาท = 18.96 ฟรังก์เซฟา) (สถานะ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดีโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขแห่งรัฐและฝ่ายบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี และมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายไอดริสส์ เดบี (Idriss Déby) (ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2533) และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ
นายอัลแบร์ พาฮีมี ปาดักเก 
(Albert Pahimi Padacké) (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 9.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 455.302 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 662.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 6,595.0 ดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ -3.0 (ไทย: ร้อยละ 3.9) (ปี 2560)

เงินทุนสำรอง 8.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย: 202.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.7 (ไทย: ร้อยละ 0.7) (ปี 2560)

ทรัพยากรธรรมชาติ ปิโตรเลียม ยูเรเนียม แร่เกลือ ดินขาว ปลาน้ำจืด ทอง หินปูน ทรายและกรวด เกลือ

อุตสาหกรรมหลัก น้ำมัน การทอฝ้าย การบรรจุเนื้อ กลั่นเบียร์ แร่เกลือ สบู่ บุหรี่ วัสดุก่อสร้าง

สินค้านำเข้าที่สำคัญ ยารักษาโรค สบู่ เครื่องปรุง แท่งเหล็ก สายไฟและอุปกรณ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน ฝรั่งเศส แคเมอรูน อินเดีย เบลเยียม - ลักเซมเบิร์ก

สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปิโตรเลียมดิบ ยางเรซิน เมล็ดพืชน้ำมัน ฝ้ายดิบ พอลิเมอร์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ อินเดีย ตุรกี

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

      ฝรั่งเศสได้ถือเอาชาดเป็นรัฐในอารักขาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2443 และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2451 ชาดถูกรวมเข้ากับดินแดน Equatorial Africa ของฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2501 ได้กลายเป็นสาธารณรัฐเอกเทศภายในประชาคมฝรั่งเศส
และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2503

      ในช่วง 30 ปีต่อมา ชาดต้องประสบกับปัญหาสงครามกลางเมืองหลายครั้ง รวมถึงการบุกรุกดินแดนโดยลิเบีย และกลุ่มกบฏที่ดำเนินการก่อความไม่สงบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เมื่อนาย Deby สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดี และได้ยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2539 และปี 2544

      อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 ได้มีกลุ่มกบฏใหม่เกิดขึ้นทางชายแดนฝั่งตะวันตกของซูดาน และดำเนินการก่อความไม่สงบทางภาคตะวันออกของชาด ปัจจุบัน อำนาจทางการเมืองของประเทศยังคงตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยของประเทศ และมีกลุ่มกบฏอีกหลายกลุ่มที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ทั่วไป ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศมีต้นเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านเผ่าพันธุ์และความเชื่อ โดยทางภาคเหนือเป็นถิ่นของชาวอาหรับมุสลิม ในขณะที่ภาคใต้เป็นของชาวคริสต์และพวกที่นับถือความ
เชื่อท้องถิ่น

การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง

      ชาดปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยรัฐสภาระบบสองสภา มีสมาชิกสภา 155 คน มาจากการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ในขณะที่วุฒิสมาชิกดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี มีการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี เพื่อทดแทนสมาชิก 1 ใน 3 ส่วนของสภาที่พ้นหน้าที่ ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลสูง ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา และศาลแขวง

      ประธานาธิบดี Idriss Deby ซึ่งได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการทำรัฐประหารในปี 2533 ได้ปกครองประเทศเรื่อยมา ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2548 ประธานาธิบดี Idriss Deby ได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อปรับแก้รัฐธรรมนูญซึ่งยังผลให้ตนสามารถสมัครลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีต่อได้เป็นสมัยที่ 3 และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีต่อมา และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสคัดค้านของพวกกบฏที่ยังคงใช้ความรุนแรงในความพยายามโค่นล้มรัฐบาล

นโยบายต่างประเทศ

      สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคแอฟริกากลางส่งผลอย่างยิ่งต่อสถานะของชาดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชาดต้องรับภาระผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและซูดาน ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่ในระดับเสื่อมทรามกับกับซูดาน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันยาวที่สุดถึง 1,360 กิโลเมตร ทั้งสองประเทศกล่าวหากันและกันว่า
ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาล ล่าสุด ชาดได้ปิดพรมแดนและตัดความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับซูดาน
เพื่อตอบโต้การที่ซูดานตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาดในปี 2549

      ในปี 2550 สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้กองกำลังรักษาสันติภาพร่วมแห่งสหประชาชาติและสหภาพยุโรป
(
UN-European Union peacekeeping force) ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบของการสู่รบในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ต่อมา ในเดือนมกราคม 2551 สหภาพยุโรปได้เห็นชอบให้จัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย
จากการสู้รบในดาร์ฟูร์

      ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกับฝรั่งเศสยังคงเป็นไปด้วยดี ที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้ส่งกองกำลังเข้ามาช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏ
และให้ความช่วยเหลือชาดในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

      การที่ชาดผันตัวมาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ทำให้ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในชาดมากขึ้น รัฐบาลชาดเองก็ได้ปรับกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและค้าขายน้ำมันให้มีความผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ

เศรษฐกิจและสังคม

      การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชาดประสบปัญหาอย่างมากจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกล ไม่มีทางออกทะเล พื้นที่ส่วนมากของประเทศมีความแห้งแล้ง มีต้นทุนด้านพลังงานสูง

      ชาดเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ประชาชนของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ชาดได้ถูกผลักดันจากต่างประเทศในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยได้รับการช่วยเหลือการลงทุนจากต่างประเทศทั้งกิจการสาธารณะและภาคเอกชน บริษัทจากสหรัฐอเมริกาได้เข้าลงทุนในการพัฒนาน้ำมันสำรอง ประมาณ 1 ล้านล้านบาร์เรลในทางตอนใต้ของประเทศ น้ำมันสำรองรวมทั้งประเทศประมาณ 2 ล้านล้านบาร์เรล ผลิตภัณฑ์น้ำมันของชาดเริ่ม
มีการส่งออกในปี 2546 ซึ่งชาดไม่ได้รับกำไรจากการส่งออกน้ำมันเท่าใดนัก

      นอกจากน้ำมันแล้ว ชาดมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ทอง และยูเรเนียม แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจะนำรายได้จำนวนมากเข้าสู่ประเทศ ประชาชนของประเทศยังคงประสบกับปัญหาความยากจนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ ได้รับการพัฒนา ตลอดจนภาวะความไม่สงบที่เกิดจากการดำเนินการของกลุ่มกบฏต่าง ๆ ในประเทศ

ความสัมพันธ์

การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชาดประจำประเทศไทย

สำนักงานของไทยที่ดูแลชาด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา

สำนักงานของชาดที่ดูแลไทย สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชาดประจำประเทศไทย คือ นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์

/ ยังไม่มีการมอบหมายสถานเอกอัครราชทูตใดให้ดูแลประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางการทูต

      ไทยและชาดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 ไทยเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นจุดติดต่อในการดำเนินความสัมพันธ์กับชาดและเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย มีเขตอาณาครอบคลุมชาด

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้มีการปรับและกำหนดเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและกำหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยปรับให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมชาดแทนสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงตริโปลี ประเทศลิเบีย
และให้เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศไนจีเรีย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศชาด โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงอาบูจา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยชาดยังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหรือมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชาดแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แต่ได้แต่งตั้งนายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชาดประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางการเมือง

      ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับชาดดำเนินไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

การค้า

      ในปี 2561 ไทยและชาดมีมูลค่าการค้ารวม  6.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นการส่งออก 6.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 6.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปชาด ได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ ก๊อกวาวล์ และส่วนประกอบ
และสินค้านำเข้าที่สำคัญจากชาด ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า สบู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พลาสติก

        สถิติการค้าระหว่างไทย - ชาด (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปี

ปริมาณการค้า

ไทยส่งออก

ไทยนำเข้า

ดุลการค้า

2550

14.06

0.64

13.42

-12.78

2551

5.95

1.02

4.93

-3.91

2552

5.11

2.60

2.52

+0.08

2553

6.69

2.73

3.96

-1.24

2554

4.40

3.50

0.90

+2.60

2555

1.41

1.13

0.28

+0.85

2556

2.90

0.95

1.95

-1.00

2557

3.20

2.62

0.58

+2.04

2558

4.60

2.33

2.27

+0.06

2559

23.34

0.90

22.44

-21.53

2560

35.69

2.34

33.35

-31.00

2561

6.10

6.09

0.02

+6.07

                 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การลงทุน

      ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนของไทยเริ่มเข้าไปสำรวจโอกาสในการลงทุนเปิดสำนักงานของโรงพยาบาลที่ชาด เนื่องจากปัจจุบัน มีชาวชาดเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

การท่องเที่ยว

      ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวชาดเดินทางมาไทย จำนวน 217 คน

ความร่วมมือด้านวิชาการ

      ความร่วมมือระหว่างไทยกับชาดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course - AITC) และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thai International Postgraduate Program - TIPP) ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งเวียนให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาเป็นประจำทุกปีใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณสุข ความมั่นคง

ทางอาหาร และการจัดการพลังงาน

การเยือนที่สำคัญ

ฝ่ายไทย

      ยังไม่ปรากฏการเยือนสาธารณรัฐชาดของฝ่ายไทย

ฝ่ายชาด

      ยังไม่ปรากฏการเยือนประเทศไทยของฝ่ายชาด

ความตกลงและความร่วมมือ