01/01/2013

อุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ในอินเดีย

          อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่  การผลิตเนื้อและไข่ไก่ ในอินเดียได้ขยายตัวทั้งด้านขนาดธุรกิจและมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจแล้ว ยังมีการปรับตัวให้เข้ากับรสนิยมการบริโภคเนื้อไก่ของชาวอินเดียที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วย

           ปัจจุบัน อินเดียมีศักยภาพการผลิตเนื้อไก่และไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  โดยอินเดียสามารถผลิตเนื้อไก่ได้ปีละ 3,000 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา  จีน และบราซิล  ขณะที่ปริมาณการผลิตไข่ไก่ได้ขยับตัวสูงขึ้นเป็นปีละ 60,000 ล้านฟอง ติดอันดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน  โดยภาพรวมแล้ว ภาคธุรกิจดังกล่าวของอินเดียมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 12-15 ต่อปี

         ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในอินเดียมาจากการจำหน่ายเนื้อไก่และไข่ไก่ประมาณร้อยละ 95 และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปอีกร้อยละ 5  อย่างไรก็ตาม  กระบวนการผลิตเนื้อไก่ในอินเดียเริ่มมีการปรับตัว  กล่าวคือ เป็นที่คาดหมายว่าอุตสาหกรรมเนื้อไก่แปรรูปและสำเร็จรูปในอินเดียมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

         แนวโน้มดังกล่าวสัมพันธ์กับรสนิยมการบริโภคเนื้อไก่ของชาวอินเดีย ที่เริ่มนิยมเนื้อไก่แปรรูปในบรรจุภัณฑ์ซึ่งวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหารจานด่วน อาทิ McDonald’s และ KFC ที่มีเมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นเนื้อไก่ ที่กระตุ้นการบริโภคเนื้อไก่แปรรูปมากขึ้น   ขณะที่ตลาดการบริโภคเนื้อไก่ในอินเดียยังสามารถเติบโตได้ดี จากจำนวนประชากรที่ไม่ใช่ผู้ทานอาหารมังสวิรัติที่มีมากถึง 750 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 63 ของประชากรทั้งประเทศ  ซึ่งเนื้อไก่ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในประชากรกลุ่มนี้

           นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ในอินเดียยังเป็นผลมาจากการปรับกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจแบบ Contract Farming ระหว่างบริษัทอินเดียและบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท Godrej Tyson Foods บริษัท Venkateshwara Hatcheries (VH) Group บริษัท Suguna Foods บริษัท Cobb  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อินเดีย จำกัด  เป็นต้น  และการใช้ระบบทำความเย็นอาหาร Cold Chain infrastructureและ Cold Storage ที่กำลังได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

          จากปัจจัยดังกล่าว สะท้อนโอกาสทางธุรกิจการเลี้ยงไก่ การผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ในอินเดียที่สามารถเจริญเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต
***************

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
1 มกราคม 2556

ที่มา

สกญ. ณ เมืองมุมไบ


ภาพจาก
http://www.traderscity.com/board/products-1/offers-to-sell-and-export-1/list-of-largest-indian-poultry-farms-2009-44377/
http://www.baltimoresun.com/news/photos/bal-afp-getty-50838554420120123082725,0,1888650.photo

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com