แผนภาพโครงสร้างใหม่ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ
01 ดุสิต เมนะพันธุ์.jpg 

ชื่อ : นายดุสิต เมนะพันธุ์
ตำแหน่ง : อธิบดี 

พุทธพร อิ้วตกส้าน.jpg

ชื่อ : นายพุทธพร อิ้วตกส้าน
ตำแหน่ง : 
รองอธิบดี 

ดาว วิบูลย์พานิช.jpg

ชื่อ : นางสาวดาว วิบูลย์พานิช
ตำแหน่ง : รองอธิบดี 

สรวุฒิ ปรีดีดิลก.jpg

ชื่อ : ร้อยโทสรวุฒิ  ปรีดีดิลก  
ตำแหน่ง : อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการที่กรมเอเชียใต้ฯ 


สำนักงานเลขานุการกรม


3101700083787.jpg
ชื่อ : นายเสก นพไธสง                                    
ตำแหน่ง : เลขานุการกรม  


                            

เมย์ อภิพัฒนะมนตรี.jpg

ชื่อ : นางสาวเมย์ อภิพัฒนะมนตรี                       
ตำแหน่ง :  นักการทูตชำนาญการ / เลขานุการอธิบดีและรองอธิบดี               

ลักขณา ศกุนตนาค.jpg

ชื่อ : นางลักขณา ศกุนตนาค 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

  
นางพัชรา เพ็ญสว่าง.jpg

 ชื่อ : นางพัชรา เพ็ญสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
3100600435788.jpg
ชื่อ : นางศิริวรรณ เพ่งทรัพย์ 
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


 

นุชจรี วิวัฒชยางกูล.jpg

ชื่อ : นางสาวนุชจรี วิวัฒชยางกูล
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รำไพ กอแก้ว.jpg

ชื่อ : นางสาวรำไพ กอแก้ว
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วิศิษฏ์ ถนัดหนังสือ.jpg

ชื่อ : นายวิศิษฏ์ ถนัดหนังสือ
ตำแหน่ง : 
พนักงานราชการ

ณัฐิวรรณ เผือกร่มโพธิ์.jpg

ชื่อ : นางสาวณัฐิวรรณ เผือกร่มโพธิ์ 
ตำแหน่ง : พนักงานจัดเก็บเอกสารส่วนกลาง

จักรพันธ์ จันทะเภา.jpg

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต. จักรพันธ์ จันทะเภา
ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนวิชาการ 

นางสาวสุณีย์ หมะหลี.jpg

ชื่อ : นางสาวสุณีย์ หมะหลี 
ตำแหน่ง : 
พนักงานค้นคว้า บริหารจัดการข้อมูล

กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง 


ชีวินท์ ณ ถลาง.jpg

ชื่อ : นายชีวินท์ ณ ถลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง                                  

รัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ.jpg

ชื่อ : นางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ  
ตำแหน่ง : 
นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

นายวัฒนา ฉัตรทอง.jpg
ชื่อ : นายวัฒนา ฉัตรทอง   
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

พีระภัทร ทองรอด.jpg

ชื่อ : นายพีระภัทร ทองรอด
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

ณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง.jpg

ชื่อ : นางสาวณัฏฐยาภรณ์ ขาวผ่อง
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

มงคล ศิวารักษ์.jpg

ชื่อ : นายมงคล ศิวารักษ์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด.jpg

ชื่อ : นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด 
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ

ชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์.jpg

ชื่อ : นางสาวชนิกานต์ สุวรรณธนรัชต์
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

นางสาวพรพัสกร เพ็ญสว่าง.jpg

ชื่อ : นางสาวพรพัสกร เพ็ญสว่าง
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

กองตะวันออกกลาง        

จิรัสยา พีรานนท์.jpg

ชื่อ : นางสาวจิรัสยา พีรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง  

นางสาวเสาวลักษณ์ พรวิลาศสิริ.jpg

ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ์ พรวิลาศสิริ
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

สุดคนึง นิเวศรัตน์.jpg

ชื่อ : นางสาวสุดคนึง นิเวศรัตน์
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 

ทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน.jpg

ชื่อ : นายทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ(ที่ปรึกษา) 

อิทธิ์ ธีรรัฐ.jpg

ชื่อ :  นายอิทธิ์ ธีรรัฐ
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

ธนาศักดิ์ สามัญ.jpg

ชื่อ :  นายธนาศักดิ์ สามัญ
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

กันติชา บุญวานิตย์.jpg

ชื่อ : นางสาวกันติชา บุญวานิตย์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

ประดับพร วงศ์ปัญญา.jpg

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต. หญิง ประดับพร วงศ์ปัญญา 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้า บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

กองแอฟริกา      


ต่อ ศรลัมพ์.jpg

ชื่อ : นายต่อ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


รชา อารีพรรค.jpg

ชื่อ : นายรชา อารีพรรค
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ.jpg
ชื่อ : นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการพิเศษ

เอษฎา สุนทรมณี.jpg

ชื่อ : นางเอษฎา สุนทรมณี
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) 

กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา.jpg

ชื่อ : นางสาวกฤษฎิ์ธิดา สุจิรา
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ 

ญาณิศา ชูโชติถาวร.jpg

ชื่อ : นางสาวญาณิศา ชูโชติถาวร
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

นราวิชญ์ องคมงคล.jpg

ชื่อ : นายนราวิชญ์ องคมงคล 
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 

ณัฐกานต์ ชูแสง.jpg

ชื่อ : นางสาวณัฐกานต์ ชูแสง
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

04 สุชานาถ ยอดอินทร์.jpg

ชื่อ : นางสาวสุชานาถ ยอดอินทร์ 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

กลุ่มงานเอเชียกลาง

มนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์.jpg

ชื่อ : นายก้องวิช อักขระเสนา
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญกาพิเศษ

03.1 ก้องวิช อักขระเสนา.jpg

ชื่อ : นายก้องวิช อักขระเสนา 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 

03.1 ธีรวัฒน์ ศรีสุรัตนากร.jpg

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ ศรีสุรัตนากร 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 
อัพเดทล่าสุด : ธันวาคม พ.ศ. 2562