แผนภาพโครงสร้างใหม่ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อ : 
นายเกริกพันธุ์  ฤกษ์จำนง                 
ตำแหน่ง : อธิบดี  

ชื่อ :
นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
  3100200632560.jpgชื่อ :
นายพุทธพร อิ้วตกส้าน
ตำแหน่ง : รองอธิบดี


ชื่อ :
ร้อยโทสรวุฒิ  ปรีดีดิลก 
ตำแหน่ง : อท. ณ กรุงเฮลซิงกิ  สำนักงานเลขานุการกรม
ชื่อ : 
นายฟาบีโอ จินดา                 
ตำแหน่ง : เลขานุการกรม  


                            
3102401025506.jpg


ชื่อ :
นางสาวเมย์ อภิพัฒนะมนตรี 
                    
ตำแหน่ง :  เลขานุการอธิบดีและรองอธิบดี                               


                                                            
dd.jpg


ชื่อ :
นายวรภัทร เพ็ญสว่าง
                     
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ                               


                                                          ชื่อ :
นางลักขณา ศกุนตนาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 


3100600435788.jpg


ชื่อ :
นางศิริวรรณ เพ่งทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชื่อ :
นางสาวดรุณรัตน์ แต่งอักษร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 


1141200106366.jpg


ชื่อ :
นางสาวบุศรา แสดงฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1102001634134.jpg


ชื่อ : 
นางสาวนุชจรี วิวัฒชยางกูล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1102002157852[1].jpg


ชื่อ :
นางสาวณัฐิวรรณ เผือกร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filling) 


สวรรยา.jpg


ชื่อ :
นางสาวสวรรยา เตชะมาถาวร
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล1409901093800.jpg


 ชื่อ :
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  จันทะเภา

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster)
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง 
ชื่อ :
นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


 ชื่อ :
นางสาวธัชพร สุนทราจารย์
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
1100600209633.jpg


ชื่อ :
ชนิกานต์ เจริญธนะจินดา
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
ชื่อ :
นายพงศ์ศิษฎ์ ปังศรีวงศ์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
ชื่อ :
นายพีระภัทร ทองรอด
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 ชื่อ :
นายอนุภัทร  เพิ่มเติม 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 
1329900414794[1].jpg


ชื่อ :
นางสาวศิรประภา แก่นดี
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

กองตะวันออกกลาง       
ชื่อ :
นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


 
ชื่อ :
นางสาวผจงวัฒน์ ยุกแผน
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3940100316049.jpg


ชื่อ :
นายเปายี แวสะแม
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 ชื่อ :
นางณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น ชูขจร
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 ชื่อ :
นายประสาท ศรแดง
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 ชื่อ : 
นางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 ชื่อ :
นางสาวลักษณาวดี แก้วกระมล
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการว่าง.jpg


ชื่อ : 

ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
ว่าง.jpg


ชื่อ : 

ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ 


 
bua.jpgชื่อ :
นางสาวปรัชญาพร บุญทูล
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าบริหารและจัดการข้อมูล


 

1209700602393.jpg


ชื่อ :
นางสาวประดับพร วงศ์ปัญญา 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าบริหารและจัดการข้อมูล


 

กองแอฟริกา     

ชื่อ :
นายประสม แฟงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


 ชื่อ : นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ

ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3509900140923.jpg


ชื่อ :
นางสาววัลลิยา เปรมจิตต์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ
 


 


3659900396340.jpg


ชื่อ :
นางสาว สรินดา มั่นเจริญศิริ
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
1100800300804.jpg


ชื่อ :
นายนราวิชญ์ องคมงคล
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 ชื่อ :
นางสาวณัฐชญาพร นาคเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 ชื่อ :
นางสาวนภสร แก้วอรสาร
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

กลุ่มงานเอเชียกลาง
ชื่อ :

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม


 
ชื่อ :
นางสาวโชติกร หลิมรัตน์
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3110400308618.jpg


ชื่อ :
นางสาวสุดคนึง นิเวศรัตน์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 ชื่อ :
นายธนชัย ทับทอง
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


              
ว่าง.jpg

ชื่อ :
นายปกครอง แย้มยินดี 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

                                                                                                                                                       สำนักงานเลขานุการกรม 

                                                                                                                                                         6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560