แผนภาพโครงสร้างใหม่ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการต่างประเทศ

3100202504125.jpg
ชื่อ : 
นายเกริกพันธุ์  ฤกษ์จำนง                 
ตำแหน่ง : อธิบดี  
3100200632560.jpg

ชื่อ : นายพุทธพร อิ้วตกส้าน 
ตำแหน่ง : รองอธิบดี 


3100100304099.jpg
ชื่อ :
นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์
ตำแหน่ง : รองอธิบดี3102002369562.jpg
ชื่อ :
ร้อยโทสรวุฒิ  ปรีดีดิลก 
ตำแหน่ง : อท. ณ กรุงเฮลซิงกิ  สำนักงานเลขานุการกรม

3101700083787.jpgชื่อ : 
นายเสก นพไธสง                
ตำแหน่ง : เลขานุการกรม                              
 3959900417034.jpgชื่อ :
นางศิรินภา รังสิมาภรณ์
                    
ตำแหน่ง :  นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา)                                               


                                                            
3102401025506.jpgชื่อ : นางสาวเมย์ อภิพัฒนะมนตรี                      
ตำแหน่ง :  นักการทูตชำนาญการ / เลขานุการอธิบดีและรองอธิบดี                                 


                                                          
3120101595780.jpgชื่อ :
นางลักขณา ศกุนตนาค
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 


3100600435788.jpg

ชื่อ :
นางศิริวรรณ เพ่งทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน1141200106366.jpgชื่อ : นางสาวบุศรา แสดงฤทธิ์ 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 


 


 1102001634134.jpgชื่อ : นางสาวนุชจรี วิวัฒชยางกูล 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

1341100188164.jpgชื่อ : 
นางสาวรำไพ กอแก้ว 
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน1129900212859.jpgชื่อ : นางสาวรำไพ กอแก้ว 
ตำแหน่ง : พนักงานราชการทั่วไป

1102002157852[1].jpgชื่อ :
นางสาวณัฐิวรรณ เผือกร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานจัดระบบเอกสารกลาง (Central Filling) 


1103300067518.jpgชื่อ :
นางสาวสวรรยา เตชะมาถาวร
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล1409901093800.jpg  ชื่อ :
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  จันทะเภา

ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล  
กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง 

3909900254721.jpg
ชื่อ :
นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง                               
3102001029288.jpg
ชื่อ :
นางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ 
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
1100600209633.jpg
ชื่อ :
ชนิกานต์ เจริญธนะจินดา
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 

1103300091745.jpg
ชื่อ :
นายพงศ์ศิษฎ์ ปังศรีวงศ์
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
1103700816020.jpg

ชื่อ :
นายวรภัทร เพ็ญสว่าง 
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
1101401752842.jpg
ชื่อ :
นายอนุภัทร  เพิ่มเติม 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 
1719900307391.jpg
ชื่อ :
นางสาวศิรประภา แก่นดี
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

กองตะวันออกกลาง       

3101400672591.jpg
ชื่อ :
นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


 

3102201247688.jpg
ชื่อ :
นางสาวผจงวัฒน์ ยุกแผน
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3940100316049.jpg
ชื่อ :
นายเปายี แวสะแม
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3100601268958.jpg

ชื่อ : นายประสาท ศรแดง 
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ 
3101500479172.jpg
ชื่อ :
นายทวีโชติ ตติยเพิ่มพูน
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3110400308618.jpg
ชื่อ : นางสาวสุดคนึง นิเวศรัตน์  
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ 


 
1509900299411.jpg
ชื่อ :
นางสาวเฉลิมขวัญ วรนิติ
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ

1209700602393.jpg
ชื่อ :
นางสาวประดับพร วงศ์ปัญญา 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าบริหารและจัดการข้อมูล


 

กองแอฟริกา     


3110102078622.jpg
ชื่อ :
นายประสม แฟงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง


 
3100601174147.jpg
ชื่อ : นายกิตติพจน์ หงษ์สมบัติ

ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ


 
3509900140923.jpg
ชื่อ :
นางสาววัลลิยา เปรมจิตต์
ตำแหน่ง : นักการทูตชำนาญการ 
 


 


3659900396340.jpg
ชื่อ :
นางสาว สรินดา มั่นเจริญศิริ
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
1100800300804.jpg
ชื่อ :
นายนราวิชญ์ องคมงคล
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


 
1409900908354.jpg
ชื่อ :
นางสาวณัฐชญาพร นาคเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 
5100500147604.jpg
ชื่อ :
นางสาวนภสร แก้วอรสาร
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

กลุ่มงานเอเชียกลาง3100100761813.jpgชื่อ : นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 
1819900099479.jpg
ชื่อ :
นายธนชัย ทับทอง
ตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ


              
1429900156077.jpgชื่อ :
นายปกครอง แย้มยินดี 
ตำแหน่ง : พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล


 

                                                                                                                                                       สำนักงานเลขานุการกรม 

                                                                                                                                                         24 กรกฎาคม พ.ศ.2560