กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา


วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

พันธกิจ

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
 3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมือง และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้
 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองเอเชียใต้
 3. กองตะวันออกกลาง
 4. กองแอฟริกา
 5. กลุ่มงานเอเชียกลาง (ยังไม่มีสถานะเป็นระดับกอง)
ส่วนราชการกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
  (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
  (ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 2. ให้กองข้างต้น (2) ถึง (5) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังต่อไปนี้

  (ก) กองเอเชียใต้ รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
  (ข) กองตะวันออกกลาง รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
  (ค) กองแอฟริกา รับผิดชอบประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
  (ง) กลุ่มงานเอเชียกลาง ดูแลประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน และอัฟกานิสถาน